Konweýer kemeri üçin polat trestle gurluşy

Gysga düşündiriş:

Kömür transport koridory polat gurluşy, üstünden düzülen, ýapyk ýa-da ýapylmadyk, kömür daşamak üçin gurlan konweýer.Uly elektrik stansiýasynda, kömür käninde, koks zawodynda we ş.m. ulanylýar Aralyk esasan 30m ~ 60m aralygynda.Aralyk has uly bolanda, yzygiderli sütün emele getirmek üçin goldaýan sütün hem goşulyp bilner.Guşak konweýerleri adatça trubkanyň aşaky akord tekizliginde ýerleşdirilýär, şonuň üçin koridoryň gurluş ulgamy aslynda güýç trusslaryndan we ýokarky we aşaky akord ýel ýelimlerinden ybarat kosmos truss ulgamydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Umumy maglumat

Agyr senagat binalary, agyr agramy, uly beýikligi ýa-da uly aralygy bolan uly bölümli polat böleklerinden ybarat desgalaryň ýygyndysydyr. Gämi abatlaýyş ussahanalary, elektrik stansiýalary, himiýa zawodlary ýaly köp gatly çarçuwaly gurluşlar ýaly önümçilik liniýalarynda giňden ulanylýar. , kömür ýuwýan zawodlar, beton zawodlar we ş.m.

Çarçuwaly gurluş, agyr senagat binalary üçin iň köp ýaýran gurluş görnüşidir, sebäbi olar hemişe ýokary derejeli turbinaly enjamlary goldamaly we köp gatly ýerine ýetirilen funksiýalary ýerine ýetirmeli.Çarçuwanyň gurluşy elmydama çig maly gaýtadan işleýän zona daşaýan trestle struktura galereýalary bilen baglanyşyklydyr.Polat trestle caonveyor galereýalary önümlerimiziň sanawynda aýratyn görkezilýär we jikme-jiklikleri şol ýerden gözläp bilersiňiz.H bölümlerinde, panjara bölümlerinde, guty bölümlerinde ullakan sütünleri talap edýän uly aralyk PEB gurluşy bu ýerde agyr senagat binalary hökmünde görkezilýär.Adatça olaryň arassalaýyş beýikligi we ini bar.

Polat gurluşynyň aýratynlyklary:

1.Material: Q235B ýa-da Q345B

2.Kertifikasiýa: CE, BV, SGS

3.Dizaýn: müşderiniň islegine görä ýa-da müşderilerimiz üçin dizaýn ýasaýarys

4. Hil gözegçiligi: ýokary hilli gözegçilikli öndüriji ýa-da üçünji tarapy ulanyň

5.Gurnama: Inerenerimiz gurnamany görkezmäge kömek edýär ýa-da inereneriň gurluşyk meýdançasyna iberýäris

6. Kepillik: 35 ýaşdan 50 ýaşa çenli esasy gurluş, üçegi ýapmak üçin diwar: 15 ýyl

Eltip bermek

1. Gurşun wagty: 30-45 gün

2. 20GP, 40HC ýüklenen;

3. Bukja: Standart paket

Önüm sergisi

2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler