giňişlik çarçuwasy giňişlik polat truss

Gysga düşündiriş:

1. Poladyň dartyş güýji betondan has köpdür.

2.Steel tebigatda süýümlidir.

3. Ömri az bolsa, gurluşyk gatnaşygy çalt bolanda polat gurluşy hem ileri tutulýar.

4.Til gurluşy islendik tarapa uzaldylyp bilner.

5. Polat konstruksiýalar betondan has ýeňil bolany üçin, az çykdajy edilýär we gurluşyň binýady has arzan bolýar.

6.Til gurluşlary has tygşytly.

7.Biz daşky gurşaw dostuna bagyşlanýarys, önümleriň galyndylary ýok, häzirki zaman ösüş düşünjesine bagly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat truss bilen kosmos çarçuwasynyň arasyndaky tapawut

1 、 Polat truss gurluşy tekiz polat truss bilen meňzeş, bir taraplaýyn güýç gurluşyna degişlidir.Topokarky akord trubkanyň durnuklylygyna jogapkärdir.Her ugur boýunça durnuklylygy ýokarlandyrjak giňlik artdyrylanda poladyň mukdaryny tygşytlaň.

2 space Kosmos çarçuwasy umumy giňişlik truss gurluşydyr.Surfaceeriň berkligi uly, köp nokatly goldaw bilen goldanylyp bilner, iki taraplaýyn stres ulgamyna degişlidir.

3 space Kosmos çarçuwasy bilen deňeşdiriň, truss gurluşy aşaky akkordyň we top düwünleriniň piketini tygşytlaýar.Bu, gurluşygyň ähli görnüş dizaýnyna, esasanam gümmez we kosmos çarçuwasynyň gurluşyna garanyňda beýleki özbaşdak şekillere laýyk bolup biljekdigini aňladýar.Güýç göteriji nokatdan, gapdal gatnaşygy 1,5 däl-de, iki taraplaýyn güýçden ýeke stresse üýtgäp biljekdigini tapyp bileris.Şol sebäpli gurluşykda esasan gurluşyk gönüburçly bolup, ýeke-täk stresdir.

ÖSÜŞ TARYHY

1 tr Truss gurluşy, aýratyn artykmaçlygy we amaly taýdan has tygşytly kosmos çarçuwasyndan emele gelýär.

2 we Polat gurluşy truss (polat) uçar gurluşy, ony durnuklaşdyrmak üçin goşmaça ýaý ulgamyna mätäç.Tormoz ulgamy dik ýük götermeýär, bu ýeke-täk stres ulgamy.

3 general Umuman alanyňda, kosmos çarçuwasy, bolt topy we kebşirleýiş topy bilen kosmosdaky gurluşyň biridir.

image121
image112
image102

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler