Ybadathana öýüniň binasy üçin “Prefab” egrilen gümmez metal çarçuwasy laminirlenen temperatura aýna üçek asmany

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaýtadan işlemek hyzmaty: Egilmek, kebşirlemek, bezemek, kesmek, dürtmek Önümiň ady: basseýniň üçegi
Şahadatnama: ISO9001 / CE EN1090 / SGS / BV
Programma meýdanlary: gümmez asmanyň üçegi
Çyzuw dizaýny: AutoCAD, SAP, 3D3S, SFCAD
Kepillik 2 ýyl
Üstünlik Atylylyk izolýasiýasy, ses subutnamasy, aňsat gurnama
Aýna görnüşi Iki gezek aýna ýa-da üç gezek aýna
Aýna reňk Custöriteleşdirilen
Aýna galyňlygy Custöriteleşdirilen
Çarçuwanyň görnüşi Gizlin çarçuwa / Açyk çarçuwa
Çarçuwanyň galyňlygy Penjireler üçin 1,4.0mm, gapylar üçin 2.0mm
Arza Gurluşyk fasady, kwartira, willa
Şekil Müşderiniň çyzgysy

Müşderi aşakdaky maglumatlary berip bilýän bolsa, sitata we deslapky dizaýn has takyk bolar.
1. Görnüşiň görnüşi, ululygy we beýikligi.
2.Binanyň maksady.Şundan ugur alyp, üçek üçin haýsy materialy ulanmalydygyny kesgitläp bileris.
3. adük Adaty ýagdaýlarda dürli ýük bahalarynyň ululygyny kesgitläris.Müşderiniň belli bir ýük üçin aýratyn talaplary bar bolsa ýa-da dizaýn haýsy standarty kabul etse, ilki bilen bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

图片2
Önümiň ady Pes çykdajyly polat çarçuwaly binanyň polat gurluşy bilen temperaturaly aýna gümmezi
Ölçegi Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirildi
Bahalandyryş usuly Bir baha, ortada ýokarlanma
Polat material Q235B / Q355B, 45 #, 40Cr
Dizaýn standarty GB, AS, ES, NSCP
Şahadatnamalar SGS, BV, ISO, CE we müşderi tarapyndan kesgitlenen gözegçilik edaralary
Kepillik 50 ýyl esasy gurluş kepilligi
Eltip bermek Tölegden soň 60-90 günüň içinde iberilýär
Gurnama Gözegçilik
Gaplamak maglumatlary Giňişlik gurluş materiallary üçin ýörite paket
image10
image12
image13
image14
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122

S: Zawod, söwda kompaniýasy ýa-da üçünji tarapmy?
A: Biz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäherinde ýerleşýän zawod.Saparyňyza hoş geldiňiz.

S: Haýsy hil kepilligini berdiňiz we hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
A: Önümçiligiň ähli basgançaklarynda - çig malda, gaýtadan işleýän materiallarda önümleri barlamak prosedurasyny döretdi,
tassyklanan ýa-da synag edilen materiallar, taýýar önümler we ş.m.

S: Hyzmatyňyzy näme hödürläp bilersiňiz?
J: Satuwdan öňki hyzmat:Maslahat beriş hyzmaty (Müşderiniň soragyna jogap)
Başlangyç dizaýn meýilnamasy mugt
Müşderä laýyk gurluşyk meýilnamasyny saýlamaga kömek etmek
Bahalary hasaplamak
Iş we tehnologiýa barada çekişme
Satuw hyzmaty:
Esasy dizaýn üçin goldaw reaksiýa maglumatlaryny ibermek
Gurluşyk çyzgysyny tabşyrmak
Goýmak üçin talaplary üpjün etmek
Gurluşyk gollanmasy
Önümçilik we gaplamak
Materiallaryň statistik tablisasy
Eltip bermek
Müşderileriň beýleki talaplary
Hyzmatdan soň:
Gurmak gözegçiligi hyzmaty
Gurmak tamamlanandan soň kazyýet işi boýunça görkezme

S: Bahalaryňyz beýleki kompaniýalar bilen bäsdeşlik edýärmi?
A: Biziň işimiziň maksady, şol bir hil bilen iň gowy bahany we şol bir bahadan iň gowy hilli baha bermek.Çykdajylaryňyzy azaltmak üçin siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin elimizden gelenini edip bileris.

S: Takyk sitatany nädip almaly?
A: Aşakdaky taslama maglumatlary berip bilseňiz, size takyk sitata hödürläp bileris.
Dizaýn kody / dizaýn standarty
Sütüniň ýagdaýy
Windeliň iň ýokary tizligi
Seýsmiki ýük
Garyň iň ýokary tizligi
Iň köp ýagyş


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler