Biz kim

Kompaniýanyň tertibi

image1
image4
image2
image8

Jiangsu Oumei Polat Gurluşy we Perde Wall Technology Co., Ltd. (gysgaça “OM”) metal binalary dizaýn etmekde, öndürmekde we gurnamakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.Senagat, söwda we ýaşaýyş ýerlerinde ulanylýan polat gurluş binalarymyz.

Taslamalarda prefab polatdan ýasalan uly senagat ussahanalary, iri zawodlar, ammarlar, uçar hangarlary, agşamlyk belent polat ofis binalary bar;kosmos çarçuwasynyň üçegi gurluşy, ybadathananyň ajaýyplygy, gimnaziýa, kinoteatr, sergi zaly, garaşylýan zal, stadion;elektrik stansiýalarynyň, kömür känleriniň, koks zawodlarynyň, kömür ýuwýan desgalaryň kömür ammary;kömür transport koridory, beýik gatly koridor;guş jaýy, towuk fermasy, broýler towuk guşçylyk fermasy, ýumurtga gatlagy inkubator towuk dizaýny prefab guşçylyk fermasy, sygyr ýatagy, at ýatagy, doňuz fermasy, goýun saklanýan ammar athanalary ferma öýi we ş.m.

100 gektar meýdany tutýarys, ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000 tonna. Gaýtadan işlemek we boýamak ussahanasy ösen polat gurluşy önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylan 40,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar.

Polat plastinkany kesmekden we kebşirlemekden pos gutarýança, ähli san gözegçiligi gaýtadan işlemegiň takyklygyny we hilini üpjün edýär.

OM-de, bir taslama düýbünden dogry bolýança gutarmajakdygyna ynanýarys we “hemme zady has gowulaşdyrýarys”.Taslamanyň ähli derejelerinde ajaýyp netijeleri bermek üçin özboluşly indiki nesil dizaýnymyzy ulanýarys.Taslamalary tabşyrmagyň OM usuly has gowy dizaýnlary, has gowy gurluşyk möhletlerini, has gowy tamamlanmagy we arzan çykdajylary aňladýar.

image6
image7
image10