Önümçilik polat gurluşy Kebşirlenen top birikmesi Polat kosmos çarçuwasy ýangyç bekediniň howa menziliniň gurluşygy

Gysga düşündiriş:

Kosmos çarçuwasynyň gurluşy gaty, ýeňil, truss ýaly gurluş hökmünde kesgitlenip bilner.Geometrik nagyşda biri-birine baglanan struts bilen gurlupdyr.Kosmos çarçuwalary minimal içerki goldaw bilen giň ýerleri örtmek üçin netijeli ulanylyp bilner.

Kosmos çarçuwasynyň gurluşynyň berkligi üçburçlugyň mahsus berkligi we her strutyň uzynlygy boýunça dartyş we gysyş ýükleri görnüşinde geçirilýän çeýe ýükler bilen baglanyşyklydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kosmos çarçuwasynyň gurluşynyň artykmaçlyklary

 • Kosmos çarçuwaly gurluşlar daşamak, dolandyrmak we saklamak üçin aňsatdyr.
 • Düzülip bilýän kameranyň aýratynlyklaryny hödürleýär.
 • Çalt gurnama ýa-da taýýarlanan komponentler sebäpli ýerinde gurmak gaty aňsat.
 • Purlinleri talap etmeýär.
 • Düzgünsiz meýilnama şekilleri we sahypalary bolan gurluşlar üçin has amatlydyr.
 • Şeýle hem, uly aralykly gurluş üçin amatly.
 • Sütünsiz aç-açan söz berýär.
 • Pes belentliklerde uly süýdemdirýär.
 • Iň pes sowulmagy üpjün edýär.
 • Kosmos çarçuwasynyň gurluşy hem iň ýokary seýsmiki häsiýete eýe.
 • Ajaýyp aralyk-çuňluga gatnaşygy bar.
 • Ulag çykdajylaryny az üpjün edýär.
 • Lighteňil we gurluş taýdan täsirli.
 • Konsentrirlenen ýükler gurluşyň hemme ýerine deň paýlanýar.
 • Örän gowy akustiki aýratynlyklara eýedir.

Kosmos çarçuwasynyň gurluşynyň görnüşleri

Egrilik boýunça

 • Tekiz örtükler
 • Barrel Vaults
 • Sferik gümmezler

Grid gatlaklarynyň sanlaryna görä

 • Leeke gatlak
 • Iki gatlak
 • Üç gatly

Kosmos çarçuwasynyň gurluşy

 • Kosmos çarçuwalary häzirki gurluşykda köplenç iň az goldaw bilen häzirki zaman üçekli uly söwda we senagat binalarynda duş gelýär.
 • Adatça uçar hangarlaryny, zawodlary, kinoteatrlary, sergi zallaryny, howa menzillerini we saýawanlary gurmak üçin ulanylýar.

Önüm sergisi

2122
2122
2122
2122
2122
Material Ildumşak polat;Poslamaýan polat
Örtük Spreý boýag;Galvanizasiýa; Poroşok bilen örtülen
Reňk Gök;Greenaşyl;Darkgray;Müşderiniň haýyşy
Polat kody Q235-B;Q355-B;Poslamaýan polat
Önümçilik Ösen awtomatiki kebşirleýiş maşynlary
Hil barlagy GB / T19001-2008 ---- ISO9001: 2008
Üstünlikleri 1.Stable we estetiki
2. Gurluşy 50 ýyl çydamlydyr
3. Çalt we gurmak aňsat
4. Giňişleýin programmalar: Saklamak, ammar, sergi zaly, terminal binasy, stadion, teatr, ýörite görnüşli binalar we ş.m.
5.Pese garşy ýokary öndürijilik
6. Çeýe kompozisiýa: Gapylar we gündiz yşyklandyryjy üçek islendik ýagdaýda gurlup bilner

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arza

  Degişli önümler