Aýna üçek we örtük

Gysga düşündiriş:

Perde diwary binanyň gurluş däl daşky örtügidir.Gurluşsyz bolany üçin, ýeňil materiallardan ýasalyp, gurluşyk çykdajylaryny azaltmaga kömek edip biler.

Aýnadan ýasalan perde diwar usuly, aýnany binanyň uly, üznüksiz ýerlerinde ygtybarly ulanmaga mümkinçilik berýär, yzygiderli, özüne çekiji fasadlary döredýär.Häzirki wagtda bar bolan aýna önümleriniň dürlüligi arhitektorlara we dizaýnerlere termiki we gün gözegçiligi, ses we howpsuzlyk, şeýle hem reňk, ýagtylyk we ýalpyldawuklyk ýaly estetikanyň we öndürijiligiň her tarapyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Gün energiýasynyň girdejisini azaltmaga we tebigy ýagtylygy has köp ýaýratmaga kömek etmek ukyby bilen, ajaýyp wizual görnüşleri hödürlemek bilen, “High Performance” aýnasy islendik amaly diýen ýaly uýgunlaşdyrylýar.Muňa fasadlar, perde diwarlary, konserwatoriýalar, spandreller, penjireler we gapylar girýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GYZLAR KANOPLARY WE GYZLAR Öýleri
Dürli dizaýnlar, reňkler, materiallar we goşmaça aýratynlyklar - alýumin we agaç / alýuminiý eýwan örtükleri öýleriň arhitekturasyna gaty laýyk gelýär.Simpleönekeý aýna örtügimiz ýagyşdan ygtybarly pena berer.Şeýle-de bolsa, wertikal, süýşýän aýna elementlerini goşsaňyz, sizi ähli ýel we howadan gorajak aýna jaýyna öwrülýär.Çerkezler we dik elementler biri-biri bilen iň oňat jikme-jikliklere çenli takyk sazlaşykly işlemek üçin takyk göz öňüne getirilýär.Bu, biziň garnituralarymyzyň giň toparyna degişlidir:

  • Gün goragy: qualityokary hilli otaglar günüň ajaýyp goragyny hödürleýär: ýokarsyna, dikligine ýa-da aýna çukurynyň aşagynda oturdylýar.
  • Yşyklandyryş: Tomusyň şowhunly gijelerinden lezzet alyň - gurlan LED çyralar aýna jaýyňyzy ajaýyp ýagtylyga öwürer.
  • Iantagtylandyryjy gyzdyryjy: Dizaýner şöhlelendiriji gyzdyryjy, ýokary derejeli dizaýner estetikasy bilen sizi özüne çeker we häzirki zaman infragyzyl tehnologiýasy sizi rahat we ýyly saklar.
  • Dolandyryş ulgamy: Innowasiýa dolandyryş ulgamy, ýyldyrymy we yşyklandyryşy simsiz dolandyrmaga mümkinçilik berýär.
image12

Önüm sergisi

2122
2122
2122
2122
2122
2122

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler