Daşky örtük köşgi fasady daş perde diwary

Gysga düşündiriş:

Daş perdäniň diwarynyň hyzmat ediş möhleti, esasy bölekleriniň hyzmat ediş möhletine görä kesgitlenmeli.Adaty ýagdaýlarda daş perde diwarlarynyň adaty hyzmat möhleti 15-20 ýyl.

Daş perde diwarynyň (gury asylan daş) wezipesi esasan bezeg üçin.Baglanyşykda boşluklar barlygy sebäpli, suw geçirmeýän täsirli rol oýnap bilmeýär.Şonuň üçin garaşylýan suw geçirmeýän täsire ýetmek üçin içki diwar suw geçirmeýär.

Daş perdäniň diwarynyň üstü gury bolmaly we umumy çyglylyk 8% -den köp bolmaly däldir.Daş ýüzüni goraýjy serişdäni ulanmak boýunça görkezmelere laýyklykda goralmalydyr.Bu amal arassa gurşawda amala aşyrylmalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaýtadan işlemek hyzmaty: Egilmek, kebşirlemek, bezemek, kesmek, dürtmek Önümiň ady: basseýniň üçegi
Şahadatnama: ISO9001 / CE EN1090 / SGS / BV
Programma meýdanlary: gümmez asmanyň üçegi
Çyzuw dizaýny: AutoCAD, SAP, 3D3S, SFCAD
Kepillik 2 ýyl
Üstünlik Atylylyk izolýasiýasy, ses subutnamasy, aňsat gurnama
Aýna görnüşi Iki gezek aýna ýa-da üç gezek aýna
Aýna reňk Custöriteleşdirilen
Aýna galyňlygy Custöriteleşdirilen
Çarçuwanyň görnüşi Gizlin çarçuwa / Açyk çarçuwa
Çarçuwanyň galyňlygy Penjireler üçin 1,4.0mm, gapylar üçin 2.0mm
Arza Gurluşyk fasady, kwartira, willa
Şekil Müşderiniň çyzgysy

Bir daş perde diwary näçe ýyl dowam edip biler?

Daş perdäniň diwarynyň hyzmat ediş möhleti, esasy bölekleriniň hyzmat ediş möhletine görä kesgitlenmeli.Adaty ýagdaýlarda daş perde diwarlarynyň adaty hyzmat möhleti 15-20 ýyl.

Daş perde diwary oda çydamly bölek bolmalymy?

Hawa, daş perde diwary sement diwary bilen daşyň arasynda boşluk döreder, eger aşaky gatdan ot çyksa, otuň boşlukdan ýokarky gatlara, ýangyna garşy bölekler bar bolsa, edilmedi, gatlaklaryň arasynda ot dörär.

Suw geçirmeýän daş perde diwarlaryny haýsy usullar bar?Daş perdäniň diwarynyň üstü gury bolmaly we umumy çyglylyk 8% -den köp bolmaly däldir.Daş ýüzüni goraýjy serişdäni ulanmak boýunça görkezmelere laýyklykda goralmalydyr.Bu amal arassa gurşawda amala aşyrylmalydyr.

Daş perdäniň diwarynyň arkasyndaky diwar näme üçin suw geçirmeýän gatlak bolmaly?Daş perde diwarynyň (gury asylan daş) wezipesi esasan bezeg üçin.Baglanyşykda boşluklar barlygy sebäpli, suw geçirmeýän täsirli rol oýnap bilmeýär.Şonuň üçin garaşylýan suw geçirmeýän täsire ýetmek üçin içki diwar suw geçirmeýär.

image10
image11
image12
image13
image14
2122
2122
2122

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler