Polat gurluşynyň esasy materiallarynda nähili meseleler bar

1. Dam örtügi üçin saýlanan suw geçirmeýän materiallar aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.Çyzgylarda suw geçirmeýän materiallaryň görnüşlerini, modellerini we aýratynlyklaryny görkezmeli we olaryň esasy fiziki aýratynlyklary bu koddaky material hil görkezijileriniň talaplaryna laýyk gelmelidir;

2, üçekden suw geçirmeýän togalanýan materiallar, örtük we bilelikdäki möhürleýji materiallar saýlanylanda, bu spesifikasiýanyň 5-nji babynyň, 6-njy bapyň we 8-nji bapyň dizaýn nokatlarynyň degişli mazmunyna görä saýlanmalydyr;

3. Daşky gurşaw şertleriniň we gurluşyk işleriniň işleýşine serediň, aşakdaky ýagdaýlarda material utgaşyklyk bilen ulanylmaly: suw geçirmeýän material (rulon, örtük, mundan beýläk) we ilkinji bejeriş serişdesi, suw geçirmeýän materiallar we ýelimler, suw geçirmeýän materiallar we möhürleýji materiallar , gidroizolýasiýa materiallary we gorag örtügi, iki görnüşli birleşme suw geçirmeýän material, birinji hatar bejeriş we möhürleýji materiallar.

4, binanyň tebigatyna we suw geçirmeýän materiallary saýlamak üçin üçek funksiýasynyň ulanylmagyna görä, spesifikasiýa laýyk gelmekden başga-da aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir: üçegiň açyk ulanylmagy, berk ýelmeşmek esasy bilen saýlanmalydyr; we uv garşylygy, termiki garramagyň derejesi, kislota ýagyşyna garşylyk, deşiklere garşy suw geçirmeýän materiallaryň ajaýyp öndürijiligi.Tomuň üstünde çydamly deşigi, çüýrän çüýremegi we ýokary dartyş güýji suw geçirmeýän materialy saýlamaly.Suw saklaýan üçek, ekiş üçegi, poslama garşylygy, çygly garşylygy, deşilen suw geçirmeýän materiallaryň ajaýyp öndürijiligini saýlamalydyr.Inçe gabyk, gurnama gurluşy, polat gurluşy we beýleki uly aralyk üçek, ýeňil agramy we ýylylyga garşylygy, suw geçirmeýän materiallaryň deformasiýasyna gowy uýgunlaşmagy saýlamalydyr.Tersine üçek, gowy deformasiýa ukybyna, bilelikdäki möhürlenmegine we suw geçirmeýän materiallaryň ýokary tizligine uýgunlaşmak üçin ulanylmaly.Eňňidiň üçegi, güýçli ýelmeşýän we esasy derejeli kiçijik temperatura duýgusy bilen suw geçirmeýän materialy saýlamaly.Dam örtükli möhürleýji suw geçirmeýän, güýçli ýelmeşme, pes temperatura çydamlylygy bilen saýlanmaly we möhürleýji materiallaryň süýşmegine belli bir ukyply bolmaly.

fa15fe54


Iş wagty: 17-2022-nji mart