Polat gurluşynyň in engineeringenerçilik mukdary gaty uly, hilini nädip barlamaly we dynç almaly?

Kabul etmegiň 8 standarty bar:
[1] Tomuň, poluň we platformanyň gurluş ýüküni berk gözegçilikde saklaň, şöhleleriň, trubkalaryň, poluň we üçegiň göterijilik ukybyndan ýokary bolmaz.Kosmos birlikleri emele gelenden soň, sütüniň poly bilen binýadyň ýokarky ýüzüniň arasyndaky boşluk inçe daş betonyň, gabyň we ş.m. wagtynda guýulmalydyr.
]Esasy binýadyň beýikliginiň rugsatly gyşarmasy 3 mm, labyr bolt merkeziniň rugsatly gyşarmasy 5 mm, ätiýaçlyk deşik merkeziniň rugsatly gyşarmasy 10 mm, labyr boltynyň açyk uzynlygynyň rugsatly gyşarmasy 0-30 mm.
]
] köp bölümli sütünler üçin rugsat berilýän gyşarnykly bahanyň içinde bolmaly.
]
[6] Polatdan ýasalan gurluş çarçuwalaryny gurmak, durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýel arkanlaryny, şkaflary we beýleki gurallary ulanmagy talap edýär.Doly gurlansoň, sütün diregleri, daňmak çybyklary we gorizontal üçek diregleri ýaly goldaw ulgamlarynyň bir toparyny wagtynda gurmaly.Mümkin bolsa, polat çarçuwanyň durnuklylygy üçin üçek purlinleri oturdylyp bilner.
[7] Şeýle hem, diwaryň goldawyny, diagonaly goldawy, goldaw birikmesiniň gurnalandygyny ýa-da polat sütüniniň birikmesini we sanyny barlamak üçin üçegiň goldawyny, diagonaly goldawy, diagonaly goldawy we ýeň birikmesini barlamaly.
[8] Baglanyş ýagdaýyny we keseligine goldawyň sanyny, berk galstuk we üçegiň sütün goldawyny wagtynda barlaň.

22


Iş wagty: Maý-11-2022