Polat gurluşynyň ulanylyşy

Dam örtügi ulgamy
Lighteňil polatdan ýasalan ýaşaýyş jaýynyň üçek ulgamy üçek çarçuwasyndan, gurluş OSB panelinden, suw geçirmeýän gatlakdan, ýeňil üçek kafelinden (metal ýa-da asfalt kafel) we baglanyşykly birikdirijilerden durýar.Mette Arhitekturasynyň ýeňil polat gurluşynyň üçeginiň daşky görnüşini köp tarapdan birleşdirip bolýar.Şeýle hem dürli materiallar bar.Suw geçirmeýän tehnologiýany üpjün etmek şerti bilen daşky görnüşi köp.
Diwar gurluşy
Lighteňil polatdan ýasalan ýaşaýyş jaýynyň diwary esasan diwar çarçuwasynyň sütüninden, diwaryň ýokarky şöhlesinden, diwaryň aşaky şöhlesinden, diwar direginden, diwar tagtasyndan we birikdirijilerden durýar.Lighteňil polatdan ýasalan ýaşaýyş jaýy, esasy diwaryň umumy gurluşy hökmünde diwary keser, C görnüşli ýeňil polat gurluşlar üçin diwar sütüni, ýüküň diwaryň galyňlygyna görä adatça 0.84 ~ 2 mm, diwar sütünleriniň aralygy adatça 400 ~ 600 mm, ýeňil polatdan ýasalan ýaşaýyş jaýy, diwar korpusynyň gurluşy, dik ýük astynda täsirli we ygtybarly eltip bolýar we tertip amatly.


Iş wagty: Mart-22-2022